Exekutorský úřad v Opavě
     úvodní strana
     kontakty
     legislativa
     další činnost
     ke stažení
     dražby movitých věcí
     dražby nemovitostí
     výzva k vyzvednutí
     elektronická úřední deska
     další informace
exekutorská komora ČR
pohledávky
pohledávky prevence

Další činnost Exekutorského úřadu v Opavě

Právní pomoc:
exekutor může poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, dále pak může sepisovat listiny a vykonávat jinou exekutorskou činnost, stanoví-li tak zákon č.120/2001 Sb.

Úschova:
v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením může exekutor přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci. O přijetí do úschovy vydává exekutor písemné potvrzení

Dražba:
exekutor může provést dražbu movité, či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí. Pověří-li soud exekutora, může doručovat písemnosti soudu a vykonávat činnost soudního vykonavatele

Osvědčování:
exekutor osvědčuje na žádost skutkové děje a stav věci, například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci

Zápis:
exekutor je oprávněn sepsat na žádost exekutorský zápis o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Exekutorský zápis je také možno sepsat o osvědčení skutkového děje a stavu věci dle §77 zákona 120/2001 Sb.

© Exekutorský úřad v Opavě, 2023